our teacher

Member Avatar

Vũ Mạnh Thắng

BAA_GĐ Đào tạo, giảng viên Banking BA
Member Avatar

Dương Ngọc Tuệ

ITBA, PO Trainer
Member Avatar

Lê Xuân Hùng

ITBA, PO Trainer
Member Avatar

Hoàng Tuấn Anh

B2B Trainer
Member Avatar

Nguyễn Thu Hằng

ITBA Trainer
Member Avatar

Chử Mạnh Tuấn

UX/UI Trainer
Member Avatar

Lê Trường Giang

Automation Test Trainer
Member Avatar

Nguyễn Bá Phú

BA Trainer
Member Avatar

Đỗ Bích Hồng

Power BI Trainer
Member Avatar

Trần Thái Giang

Data Analytics with Tableau Trainer
Member Avatar

Trần Thúy Ngọc

Insurance BA Trainer
Member Avatar

Vũ Quang Huy

Insurance BA Trainer